Archanděl Gabriel

Archanděl Gabriel (hebr. ‏גַּבְרִיאֵל‏‎‎‎, řec. Αρχάγγελος Γαβριήλ, tj. Muž Boží nebo Síla Boží) patří v andělských řádech k nejvýše postaveným, a přesto, že se o něm v Bibli hovoří jako o „andělovi“, církevní tradice ho označuje „archanděl“.

Archanděl Gabriel je upomínán v několika biblických knihách, z nichž zřejmě nejdůležitější a zároveň nejpoetičtější je jeho rozhovor s Pannou Marií o početí Syna z Lukášova evangelia:

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“

Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.

Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.

Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.(Lukáš  1:26-38)  

Ikonografie

Archanděl Gabriel se obvykle zobrazuje jako mladík s křídly a svatozáří. Výjimku představují pouze velmi raná vyobrazení z katakomb, kde archanděl nosí tuniku a pallium (3. století, Priscilliny katakomby, Řím). Od 5. století se lze setkat již s vyobrazením s křídly a nosícím chitón. Bohatě pojatý účes doplňuje stuha (též zvaná „uši“), která symbolizuje připravenost archanděla vždy poslouchat Boží příkazy. V rukou archanděl Gabriel drží buď tzv. zrcadlo, svitek, žezlo nebo hořící svíci. Podstatná část syžetů souvisí s jeho úlohou zvěstovatele dobrých zpráv.