Archanděl Michael

Archanděl Michael (hebr. ‏מיכאל‎, „Kdo jako Bůh“, řec. Αρχάγγελος Μιχαήλ) je zmiňován v několika biblických knihách.

Uveďme si zde dva citáty:

List Judův (1:9) - A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin. Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou a jako Balaám se nechali svést úplatkem a jako Kore zahynuli pro svou vzpouru.

Zjevení Janovo (12:7) - A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

Archanděl Michael je hlavním andělem a jedním z nejuctívanějších archandělů nejenom v křesťanství, nýbrž také v judaismu a islámu.

V pravoslaví nosí archanděl Michael epiteton „hlavní stratég, archistrategos“ (z řec. αρχιστρατηγός), protože vystupuje jako vedoucí všech andělů stojících na stráží Božího zákona. Jedna z dalších připisovaných funkcí je obránce duší zesnulých u Posledního soudu. Modlitby k tomuto andělu směřují také za uzdravení. Koptští křesťané zasvětili archandělu Michaelovi řeku Nil.

Ikonografie

Archanděl Michael se většinou zobrazuje ve dvou podobách: jako sklánějící se na deésiích a jako stojící v celé výšce. V první typu drží v ruce „zrcadlo“ (symbol vidění budoucích věcí daný mu Bohem), na druhém typu drží v ruce kopí. Na mladších ikonách může drtit u nohou ďábla v podobě běsa či čerta, někdy drží v rukou zelenou větvičku fíkovníku. Na jiných vyobrazeních drží v ruce korouhev se zobrazením kříže, tj. symbol vítězství Životodárného Kříže nad ďáblem, nebo plamenný meč.

Od 12. století se postava tohoto anděla umisťuje do syžetů Posledního soudu, kde je zobrazován jako hrozivý vojevoda, někdy s váhami - jednu z misek se snaží převážit ďábel.