JEŽÍŠ KRISTUS (1) - Spasitel rukou nestvořený

Spasitel rukou nestvořený (řec. Αχειροποίητος, též zázračný Mandilion, Άγιον Μανδύλιον, z řec. μανδύη, μανδύας ‒ „ubrus“, „rouška“) je zvláštní zobrazení Krista: tvář Spasitele je vyobrazena na látce (ubrusu) nebo na hliněné desce (tzv. Keramidion, z řec. κεραμιδιών).

V byzantských chrámech se Mandylion a Keramidion obvykle zobrazovali v kupoli naproti sobě. V ruských chrámech se dochovala řada ikon s tímto motivem.

Podle tradice svůj portrét otiskl Ježíš do roušky a poslal králi Abgarovi společně s apoštolem Tadeášem. Historik Eusebius (4. století) uvádí tuto korespondenci mezi oběma muži:

Abgar Ukkama, toparcha, zdraví Ježíše, dobrého spasitele, který se objevil ve městě Jeruzalémě. K mému sluchu se donesly zprávy o tobě a o tvém uzdravování, kterého dosahuješ bez léků a bylin… Když jsem toto všechno o tobě uslyšel, došel jsem k názoru, že platí jedno z obojího: buď jsi Bůh, sestoupil jsi z nebe a konáš tyto skutky, nebo je konáš jako Syn Boží. Proto ti píši, abys rychle přišel ke mně a vyléčil mě z mé nemoci. Slyšel jsem také, že Židé proti tobě reptají a chtějí ti ublížit. Spravuji velmi malé město, ale hodné úcty, které postačí nám oběma.

Kristus odpověděl, že ačkoli nemůže přijít osobně, pošle ke králi jednoho ze svých učedníků, až dokončí svou pozemskou práci:

Blahoslavený jsi ty, který si ve mne uvěřil, ačkoliv jsi mne neviděl. Je totiž o mně psáno, že ti, kteří mne viděli, ve mne neuvěří, a ti, kteří mne neviděli, uvěří a budou žít… musím naplnit vše, kvůli čemu jsem byl sem poslán, a až to splním, být vzat vzhůru k tomu, který mě poslal. Až budu vzat vzhůru, pošlu ti někoho ze svých učedníků, aby vyléčil tvou nemoc a dal život tobě i těm, kteří jsou s tebou.

Tadeáš pak s sebou přinesl i Ježíšův portrét.

Obdobou Rukou nestvořeného obrazu je v západní tradici Turínské plátno.