Homilie Řehoře z Nazianzu

Homilie Řehoře z Nazianzu (Grec. 510) představují skvělý doklad byzantské iluminované tvorby. Jedná se o rukopis z let 879‒882, který je dnes uchováván ve Francouzské národní knihovně. Kniha obsahuje 465 listů z nichž je 40 ilustrovaných, celkově manuskript obsahuje na 200 miniatur.

O rukopisu

Rukopis zřejmě vznikl během vlády byzantského císaře Basilea Makedonského a byl jeho osobním majetkem. Odkazují k tomu zobrazení, a to jak císaře, tak jeho rodiny, jež kniha obsahuje. Předpokládá se, že ho zhotovili císařští (dvorští) iluminátoři v Konstantinopoli.

Konstantinovo vidění
Jak se vzácný artefakt dostal na západ, to dnes není jasné ‒ není vyloučeno, že se tak stalo během vyrabování Cařihradu křižáky v roce 1204.

Další osudy knihy jsou již známější: nejdříve ji vlastnil kardinál Nicollo Ridolfi (zem. 1550), jistý čas se nacházela v knihovně Piera Strozziho (zem. 1558) a poté přešla do rukou Kateřiny Medicejské. Od roku 1599 se stala součástí knihovního fondu manuskriptů Francouzské národní knihovny.

O miniaturách

Miniatury rukopisu mají mimořádně vysokou úroveň. Ohromuje jak technika malby, tak práce se stíny a světlem či sytost barev. Zvláště zdobné je vyobrazení oděvů a různých detailů.

Ze skladby miniatur se také odborníci snažili stanovit dataci památky. Na jednom z listů je zobrazen prorok Eliáš, císař Basileos a archanděl Gabriel. Z toho údajně pramenilo, že byl rukopis sepsán během vlády císaře Basilea. Na další straně lze spatřit vyobrazení Basileovy manželky Eudokie a jeho dětí ‒ Lva VI. a Alexandra. Chybí nejstarší syn Konstantin, jenž zemřel 3. září 879, nicméně manželka, která umřela v roce 882, je přítomna. Proto se datace knihy odhaduje mezi léty 879‒882.

Mezi miniaturami najdeme jak ustálené ikonografické syžety (Ukřižování, Vjezd Páně do Jeruzaléma aj.), tak složité kompozice. Celková kompozice ilustrací svědčí o obeznámenosti se soudobými malebnými technikami a výborných schopnostech iluminátorů.

Literatura:

Leslie Brubaker, Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as Exegesis in the Homilies of Gregory of Nazianzus. Cambridge Studies in Palaeography and Codicology, 6. Cambridge University Press. New York 1999.

George Galavaris, The illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianzenus. Princeton 1969.

George Galavaris, Homilienillustrationen, Reallexikon zur byzantinischen Kunst III. Hiersemann. Stuttgart 1978.

Henri Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale du VIe au XIVe siecle. Paris 1929.

Glenn Peers, „Patriarchal Politics in the Paris Gregory (B.N. gr. 510)“, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 47. 1997, s. 50-71.

Sirarpi Der Nersessian, The Illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus: Paris Gr. 510. A Study of the Connections between Text and Images Dumbarton Oaks Papers. Vol. 16, 1962.