Novgorodský žaltář: nejstarší ruská kniha

Novgorodský žaltář nebo též Novgorodský kodex (rusky Новгородская псалтырь, Новгородский кодекс) představuje nejstarší dosud známou ruskou knihu.

Kniha sestává ze tří lipových desek se čtyřmi stranami (tzv. cerami), pokrytými voskem pro psaní pomocí rydla (stilu, pisátka). Stratigrafický, radiokarbonový i paleografický průzkum prokázal, že se tento voskový kodex používal v první třetině 11. století ‒ díky starším vrstvám však mohl být užíván dokonce na konci 10. století. Jedná se tedy o text starší než nejstarší dosud známá ruská datovaná kniha ‒ Ostromirův evangeliář z let 1056‒1057.

Nález a datace

Kulturní vrstvy novgorodského výkopu, nejnižší je datován polovinou 10. stoletíKdyž byla v roce 1932 založena Novgorodská archeologická expedice (Новгородская археологическая экспедиция), jistě nikdo netušil, že se během let stane nejslavnější ruským archeologickým podnikem vůbec, a to z důvodu nálezu tzv. nápisů na březové kůře, jejichž počet se již blíží 1000.

Od roku 1973 probíhají vykopávky pod vedení Valentina Lavrenťjeviče Janina také na tzv. Trojickém výkopu, kde byl kodex nalezen. Předejme slovo o nálezu vedoucímu expedice z jeho slavné knihy Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře:

„Hlavní událost sezón roku 2000 nás však teprve čekala. Třináctého července 2000 byl na usedlosti E ve vrstvách první třetiny 11. století objeven vskutku fascinující předmět. Byla to svého druhu kniha, tvořená dřevěnými tabulkami s textem, napsaným do vosku. Je známo, že voskové tabulky se hojně používali pro psaní ve starém Řecku a Římě a také ve středověké Evropě (…)

Novgorodská kniha představuje triptych ze tří lipových tabulek o rozměrech 19x15x1 cm. všechny tabulky mají vyřezané mělké prohlubně 15,5x11,5mm, do nichž se naléval vosk (…) Vnější strany krajních tabulek představují jakési desky knihy a jsou zdobeny vyřezávanými geometrickými vzory a kříži.

Novgorodské archeology čekal nesmírně složitý problém uchování takové unikátní památky. V ruské ani světové vědě dosud nebyly zkušenosti s komplexním restaurováním předmětů z tak různorodých materiálů, jako je dřevo a vosk (…) Velkým štěstím bylo, že po dlouhém a mučivém váhání se výjimečnou památku rozhodl restaurovat V. I. Povetkin, malíř a sochař se zlatýma rukama a mnohaletými zkušenostmi s rekonstruováním starých novgorodských hudebních nástrojů (…)

Nápis na březové kůřeDatace kodexu je určena především tím, že ležel půl metru od okraje a o 30 cm hlouběji než srub spolehlivě dendrochronologicky datovaný rokem 1036. (…) v ním známém rozmezí let 988 (christianizace Rusi) a 1036 (nejzazší možná datace nálezu) je pro datování kodexu jednoznačně pravděpodobnější první polovina stanoveného období (…)

… kniha objevená v kulturní vrstvě Novgorodu je tedy o půl století starší. Díky tomu znamená nález velkou událost nejen pro dějiny kultury ruské, ale i bulharské, srbské, chorvatské, makedonské a dalších slovanských kultur, neboť v celém slovanském světě neexistuje starší datovaný rukopis než Ostromirův evangeliář (…)

Jsou-li dnešní učebnice ruských dějin nemyslitelné bez zmínek o nápisech na březové kůře, pak v budoucích učebnicích bude vyprávění o ruském písemnictví začínat právě nálezem Novgorodského žaltáře.“

Je více než pravděpodobné, že kodex ležel v zemi takřka 1000 let a zachoval se, tak jako ostatně i nápisy na březové kůře, díky vlhké novgorodské zemině, do níž neproniká kyslík a nedochází proto k tlení.

Žalmy a „skryté texty“

Nápisy na březové kůře a pisátkoTzv. základní text Novgorodského kodexu tvoří žalmy 76 a 77 (v ruském číslování 75 a 76) a malá část žalmu 68 (67). Tento text lze přečíst bez větších jazykových překážek, ihned se mu tedy dostalo pozornosti badatelů. Podle A. N. Soboleva se z paleografického a ortografického hlediska text blíží olověným amuletům z 10.‒11. století, a to z oblasti severovýchodního Bulharska a Rumunska, textologicky však odráží jinou tradici, než nejstarší dosud zachovaný Sinajský žaltář. Obecně lze říci, že zde uvedené překlady žalmů nejsou dochovány v žádném jiném staroslověnském či církevněslovanském žaltáři.

Zvláštnost kodexu představují také tzv. skryté texty, tedy ta slova, která byla časem setřena, nicméně je možné je dnes rekonstruovat. Zatímco prof. A. A. Zalizňak, nejvýznačnější znalec staronovgorodského dialektu, dosud odhalil více než 10 skrytých textů a vyřkl domněnku, že se svým obsahem podobají textům, které psali členové některých dualistických (a později odsouzených) větví křesťanství, A. A. Alexejev v nich spatřuje literární hru, jejíž předobraz je znám z prostředí západního mnišství (tzv. joca monachorum); pokud tomu tak je, jednalo by se o nepochybný důkaz vysoké knižní kultury raně středověkého Novgorodu.

Jazyk

Novgorodský žaltář, text žalmuKniha je napsána staroslověnštinou s malými odchylkami a východoslovanskými termíny, nikoliv později běžným staronovgorodským dialektem, jímž je napsána většina nápisů na březové kůře (do staronovgordského dialektu patřila skupina severoruských dialektů, kterými se hovořilo na území středověké republiky Novgorodu; vyznačoval se mnoha rysy, které byly pro ostatní východoslovanské dialekty ‒ a zčásti též ostatní slovanské jazyky ‒ netypické).

 

Literatura

v češtině:

Janin V. L., Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, přel. Jitka Komendová, edice Russia Altera, nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2007, s. 333‒338.

v ruštině:

Зализняк А. А., Янин В. Л., „Новгородский кодекс первой четверти XI в. ‒ древнейшая книга Руси“, in: Вопросы языкознания 5 (2001), s. 3‒25.

Зализняк А. А., „Тетралогия «От язычества к Христу» из Новгородского кодекса XI века“, in: Русский язык в научном освещении 2 (4) 2002, s. 35‒56.

Соболев А. Н., „Новгородская псалтырь XI века и её антиграф“, in: Вопросы языкознания 2003, s. 113‒143.

Зализняк А. А., „Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в 2000 г.“, in: Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации, Моskva 2003, s. 190‒212.

Зализняк А. А., „Древнейшая кириллическая азбука“, in: Вопросы языкознания 2 (2003), s. 3‒31.

Зализняк А. А., „Лексика «Тетралогии» из Новгородского кодекса“, in: Russian Linguistics. International Journal for the Study of the Russian Language, Dordrecht, 2004, vol. 28, issue 1, s. 1‒28.

Бобрик М. А., „«Закон Моисеев» из Новгородского кодекса: материалы к комментарию“, in: Russian Linguistics. International Journal for the Study of the Russian Language, Dordrecht, 2004, vol. 28, issue 1, s. 43‒71.

Алексеев А. А., „О новгородских вощёных дощечках начала XI в.“, in: Русский язык в научном освещении 2 (8), 2004, s. 203‒208.

Станчев К., „По поводу Новгородской Псалтыри на воске, найденной в 2000 году“, in: Russica Romana, Pisa, Roma 2004, s. 185‒198.