PETICE - Proti podněcování k nenávisti ve hře „Naše násilí“ v Brně. Otevřený dopis Národnímu divadlu Brno a petice za zrušení představení

Otevřený dopis Národnímu divadlu Brno a petice za zrušení představení „Naše násilí a vaše násilí“

Vážení,

obracíme se na Vás jakožto na pořadatele festivalu Divadelní svět Brno, v rámci nějž má být uvedena divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“.

Tato divadelní hra svým obsahem – Ježíš sestupující z kříže znásilní muslimku – zcela vybočuje z ústavního práva svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Omezení svobody projevu je uvedeno přímo v čl. 17 odst. 4 LZPS, kde jsou uvedeny limity svobody projevu. Hranicemi svobody projevu se opakovaně zabýval i Ústavní soud, a to např. v nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 359/96 ze dne 10.07.1997, kde bylo judikováno, že 

„vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany“.

Obdobným způsobem se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva.

Odmítáme tedy nařčení ze strany Národního divadla Brno, že se odpůrci hry pokouší o nepřípustnou cenzuru. Cenzura je ústavně nepřípustná a znamená omezování svobody názoru – oproti tomu ne každé omezení svobody projevu je cenzurou, tím spíše, pokud se jedná o omezení, které vyplývá přímo z LZPS. Dle vyjádření Národního divadla Brno je cílem hry vyvolat diskuzi. Dle našeho názoru však hra nevyvolává diskuzi, ale dochází k „vyššímu stupni“ – narušení sociálního smíru. Vyvolávat diskuzi na téma uprchlické krize lze dostatečně i mnohem méně provokativním způsobem – o což se úspěšně zasadila např. nedávno v Praze uvedená hra „Evropa“.

Ježíš Kristus je nejen posvátnou osobností křesťanství, ale i prorokem v Islámu a obecně uznávaným vzorem a pramenem české kultury. Znevážení jeho osobnosti touto hrou se osobně dotýká nejen osob, které se hlásí k určitému vyznání, ale zasahuje kořeny národní kultury obdobně, jako by v dehonestující pozici Ježíše Krista vystupoval např. T. G. Masaryk či jiná osobnost úzce spjatá s historií naší země. Není náhodou, že předmětná hra byla v mnoha dalších zemích zakázána či stažena z programu. Brno se však nepochopitelně snaží být ostrůvkem nesprávně chápané „svobody“, jakéhosi „bezbřehého liberalismu“, kdy pod rouškou svobody projevu odmítá zasáhnout proti zjevně zvrácené produkci, na kterou již svoboda projevu nedopadá.

Nedojde-li ke stažení předmětné hry z repertoáru festivalu Divadelní svět Brno, budeme nuceni podniknout další kroky jak na úrovni občanské, tak na úrovni trestněprávní. Výslovně Vás totiž upozorňujeme, že Národní divadlo Brno je právnickou osobou trestně odpovědnou dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, a že uvedení předmětné hry může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovení § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (nenávist vůči křesťanům, ale i vůči původním obyvatelům Evropy jako takovým), ale také dle ustanovení § 365 trestního zákoníku - Schvalování trestného činu, kdy hra má dle zahraničních recenzí relativizovat zločinnost teroristických útoků a snad je i schvalovat.

Pevně věříme, že zvážíte ústavněprávní i trestněprávní rovinu uvedení předmětné divadelní hry v rámci festivalu Divadelní svět Brno a nedopustíte, aby hra „Naše násilí a Vaše násilí“ byla ve městě Brně uvedena.

Signatáři otevřeného dopisu Mgr. Ing. Jiří Mrázek, ICLic. Mgr. Jan Rozek

10. 4. 2018 v Brně

Prosíme napište nám, proč souhlasíte s peticí, budeme to potřebovat u soudu.

Děkujeme

Podpisem petice souhlasíte s uchováváním údajů dle zákona a se zasíláním novinek v souvislosti s peticí.

Více informací zde:

FB proti nenavisti, https://www.signaly.cz/janrozek

Z ohlasů pod peticí:

J. K., Brno:

Není možné chápat svobodu projevu představení, které silně zneucťuje základní symboly kultury, bez níž by svoboda projevu asi neexistovala.

P. K., Lyon:

Hra je silně protikřesťanská a uráží základní hodnoty civilizované společnosti.

P. H., Brno:

Proti těm, kteří se snaží zviditelňovat šokováním, urážením, zesměšňováním atd. ostatních. Nerespektují žádná základní pravidla slušnosti. Navíc jsou to zbabělci, neboť útočit na Islám se bojí (aby se nemuseli do smrti skrývat), a tak hledají platformy svého zviditelňování v prostoru od kterého očekávají, že jim nic nehrozí. Proto bychom měli zaujmout svoje stanovisko.

J. R., Brno:

Podepisuji, protože nehodlám jen přihlížet tomu, jak se pošlapávají poslední zbytky toho, na čem stojí nejen naše kultura, ale i celá naše budoucnost.

M. H., Slaný:

Jsem sice agnostik, ale štvaní proti jakémukoliv náboženství je odpornost. Tím spíše proti náboženství na němž stojí naše kultura.

R. S., Brno:

Není prospěšné to, co není současně mravně dobré. A není to mravně dobré proto, že je to užitečné, ale protože je to mravně dobré – JE TO UŽITEČNÉ. To, co má být uvedeno je zlé a pomlouvačné.

J. D., Brno:

Tato hra je karikaturou svobody názoru. Morální a kulturní suterén.

J. L., Brno:

Jedná se o umělecký brak a pociťuji znechucení a ohrožení všeho, co je mi drahé.

J. P. P., Praha:

Hrubé pošlapání a troufalé hanobení historické krvavé výkupné oběti Pána Ježíše Krista na kalvarském kříži perverzní fabulací zločinného aktu znásilnění muslimské ženy je příkrém rozporu s právním řádem naší země. Ústava ČR garantuje nejen individuální svobodu náboženského přesvědčení a jeho vnějších projevů, ale také povinnost okolí - tj. všech, i nevěřících členů společnosti - zachovat úctu k předmětu víry svých věřících spoluobčanů. Navíc, kdo s jistotou zaručí, že propagaci tak odporného duchovního zločinu nebude následovat TREST, který zasáhne nejen ty, kdo se na takových zrůdnostech bezprostředně podílejí, ale i ty, kteří je svou lhostejností pasivně podporují, a dokonce i nevinné děti? Je dobře známo, že pro vítězství zla stačí, když dobří lidé mlčí.

M. B., Stará Boleslav:

Podepisuji a vyřizuji, že ředitel brněnského divadla je úchyl, kulturní barbar, zlý a hloupý člověk, neví co je posláním kultury, selhal a selhává ve své profesní kompetenci.

M. J. K., Brno:

Podepisuji, protože je zakázáno hanobení víry v ČR. Při hraní této hry by k hanobení došlo. Pán Ježíš je zakladatel mé církve a tedy se mě to bytostně dotýká. Kdyby ve hře znásilňoval muslim, či sám Mohamed, tak by se ozvali muslimové. Tím, že je tam urážen Ježíš, tak se musí ozvat křesťané...

A. S., Brno:

Ježíš Kristus je pro mě posvátnou osobností a jeho znevažování zasahuje do mých osobních a občanských práv.

M. V., Blansko:

Podepisuji, protože existuje hranice nejen vkusu, ale také hranice úcty k základním hodnotám naší společnosti. A to jsou hodnoty křesťanské.

V. W., Brno:

Vlivem tohoto divadelního kusu, které je fantasmagorií autora s popřením evropských kulturních kořenů může dojít k vzedmutí náboženských nepokojů. Autoru jde zřejmě o vzbuzení jakéhokoli zájmu o jeho hru a jeho osobu. Že hrou uráží cítění všech křesťanů i muslimů a vyhrocuje už tak napjatou situaci v zemích, kam přicházejí zejména muslimští migranti, je mu úplně jedno.

Zdroj: petice24.cz

-mp-