PASCHA / VELIKONOCE jak ji slaví na křesťanském Východě

Křesťanství se zrodilo na Blízkém východě a dodnes tam také žijí miliony křesťanů. Takto oslavují největší křesťanský svátek.

EGYPTĚ se sešel velký zástup věřících včetně biskupů k velikonočnímu společnému zpěvu. 

Text duchovní písně zní:

Velebte jméno Kristovo,

vyvyšujte v písních jméno Jeho.

Vzývejte Jeho svaté, hrdiny svaté Jeho,

aby kráčeli před vámi po cestě kříže.

 

Hlásejte, že On z mrtvých vstal

a smrt pozbyla vlády své.

Vězte, že není odpuštění,

než jedině skrze Jeho krev.

 

Světlo Evangelia je slavné.

Hlásejte, že On přemohl temnotu a její moc.

On osvěcuje naše dny;

a světlo dne Páně je slavné.

 

Hlásejte, že On zvítězil nad nepřáteli;

a my zvítězili svědectvím Jeho krve.

Naše dědictví u Něho je slavné.

 

Žijeme v radosti nebeské,

zatímco satan obléká se v hanbu.

Naše modlitby jsou slavné.

 

Takto oslavovali křesťané v LIBANONU  v jednom z nákupních center v Bejrútu Vzkříšení v roce 2011.

Zpívají paschální (velikonoční) hymnus:

Toť jest den, který učinil Hospodin,

radujme se a veselme se v něm!

 

Vstal z mrtvých Kristus,

smrtí smrt překonal

a jsoucím ve hrobech

život daroval!


Takto oslavují Vzkříšení na jednom z mnoha míst v RUSKU.

Chór zpívá:

Vstal z mrtvých Kristus,

smrtí smrt překonal

a jsoucím ve hrobech

život daroval!


Na závěr uvádíme zpěv velikonočního troparionu VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS v několika jazycích.

-mp-